Дозволе и Тарифа

Документа Завода за интелектуалну својину РС

Објављено у Службеном гласнику РС број 010/2017. дана 14.02.2017. године

Завод за интелектуалну својину, на основу члана 31. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15 – др. закон), члана 160. Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11, 119/12 и 29/16 – УС) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), поступајући по захтеву број 070-2016/8289 од 17. новембра 2016. године, за издавање дозволе за обављање делатности колективног остваривања ауторског и сродног права, чији је подносилац, УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских аутора Србије, Теразије 26, Београд, доноси

РЕШЕЊЕ

 1. Усваја се захтев за издавање дозволе за обављање делатности колективног остваривања имовинских права аутора и носилаца ауторског права на филмским делима (кинематографским и телевизијским), који је поднела УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских аутора Србије, са седиштем у Београду, Теразије 26.
 2. Дозвола из става 1. овог решења издаје се за колективно остваривање следећих имовинских права аутора филмских дела и носилаца ауторског права на филмским делима: а) искључивог права да другоме забрани или дозволи реемитовање филмских дела; б) права на накнаду од реемитовања филмских дела; в) права на посебну накнаду од увоза односно продаје техничких уређаја и празних носача звука, слике и текста за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за умножавање филмских дела за личне, некомерцијалне потребе физичких лица.
 3. Дозвола из ст. 1. и 2. овог решења издаје се за период од пет година од дана издавања овог решења.
 4. Уписује се УФУС АФА заштита – Организација филмских аутора Србије, Теразије 26, Београд, у евиденцију организација за колективно остваривање ауторског и сродних права коју води Завод за интелектуалну својину.
 5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 990 број 021-2016/9834-05 У Београду, 29. децембра 2016. године

 

В.д. директора, Владимир Марић, с.р.

Објављено у Службеном гласнику РС број 112/2017. дана 15.12.2017. године

На основу члана 169 и члана 176 став 1 Закона о ауторском и сродним правима (“Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 и 29/2016), Управни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ – Организације филмских аутора Србије, Београд, Теразије 26, објављује

ТАРИФУ НАКНАДА за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографских и телевизијских) у Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских аутора Србије

Члан 1.

Овом тарифом се утврђује:

 • висина накнада за права кабловског реемитовања филмских дела (кинематографских и телевизијских) која кабловски оператори искоришћавају у вршењу своје делатности (у даљем тексту: корисници), као и
 • начин одређивања висине ове накнаде за кабловско реемитовање филмских дела из репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ (у даљем тексту: репертоар).

Члан 2.

Репертоар чине филмска дела:

 1. Домаћих аутора и носилаца права, чланова УФУС АФА ЗАШТИТЕ, који су уговором уступили своја права УФУС АФА ЗАШТИТИ, на основу члана 153. Закона о ауторском и сродним правима;
 2. Домаћих аутора и носилаца ауторских права, чија права УФУС АФА ЗАШТИТА штити на основу члана 180. Закона о ауторском и сродним правима;
 3. Страних аутора и носилаца ауторских права, чија права УФУС АФА ЗАШТИТА штити на основу члана 186. Закона о ауторском и сродним правима.

Члан 3.

Накнада за кабловско реемитовање филмских дела из репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ износи 2,00% (двапроцента) на основицу наведену у ставу 1. овог члана. Уколико корисник не остварује приход, накнада износи 2,0% (двапроцента) од свих трошкова (без ПДВ-а) које корисник има у вези са кабловским реемитовањем, без обзира да ли су плаћени и без умањења.

Члан 4.

Најнижи износ накнаде за искоришћавање предмета заштите са репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ (у даљем тексту: минимална накнада) по претплатнику износи 1,00% (једанпроценат) од просечне цене претплате у појединачној понуди за основни пакет коју објави надлежни орган. Износ минималне накнаде потврдјује Управни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ један пут годишње по објављивању званичних података надлежног органа.

Члан 5.

Накнада за реемитовање филмских дела из репертоара описаног у члану 2. ове тарифе не може бити мања од минималне накнаде одређене овом Тарифом. У свим случајевима када је накнада обрачуната применом члана 3. Тарифе мања од минималне накнаде одређене овом Тарифом примењиваће се минимална накнада.

Члан 6.

Ауторска накнада обрачуната према овој Тарифи увећава се за износ ПДВ у складу са позитивним законским прописима.

Члан 7.

Корисници су, према члану 187 Закона о ауторском и сродним правима Републике Србије, дужни да прибаве дозволу и закључе уговор са УФУС АФА ЗАШТИТОМ о неискључивом уступању права реемитовања филмских дела из репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ. Корисници који кабловски реемитују филмска дела дужни су да:

 • до 5. у месецу за претходни месец доставе УФУС АФА ЗАШТИТИ податке о приходима од претплате дефинисаног у члану 3 став 1 ове Тарифе;
 • до 5. у месецу за претходни месец доставе УФУС АФА ЗАШТИТИ попис канала са пуним називом канала и назнаком земље порекла, са стањем на последњи дан у месецу за који се накнада плаћа,
 • до у року од 8 (осам) дана од пријема предрачуна исплате у потпуности на рачун УФУС АФА ЗАШТИТЕ ауторску накнаду за претходни месец.

УФУС АФА ЗАШТИТА ће примењивати стимулативну меру попуста од 10% (десетпроцената) према корисницима који уредно извршавају своје месечне обавезе.

Члан 8.

У случају тренутне недоступности података о висини месечне цене претплате у појединачној понуди за основни пакет и броја претплатника, аконтативна основица за обрачун накнаде за реемитовање филмских дела из репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ чини приход од претплате који се израчунава као производ просечне месечне цене претплате у појединачној понуди за основни пакет и броја претплатника које је конкретни корисник пријавио надлежном органу. Уколико се подаци које достави корисник разликују од података које објави надлежни орган, УФУС АФА ЗАШТИТА ће по објављивању података од стране надлежног органа извршити корекцију задужења корисника.

Члан 9.

Тарифа ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1.1.2018. године.


Председник Управног одбора УФУС АФА ЗАШТИТЕ, Зоран Симјановић, с.р.