UFUS AFA ZAŠTITA

Дозволе и Тарифа

Документа Завода за интелектуалну својину РС

Објављено у Службеном гласнику РС број 010/2017. дана 14.02.2017. године

Завод за интелектуалну својину, на основу члана 31. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15 – др. закон), члана 160. Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11, 119/12 и 29/16 – УС) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), поступајући по захтеву број 070-2016/8289 од 17. новембра 2016. године, за издавање дозволе за обављање делатности колективног остваривања ауторског и сродног права, чији је подносилац, УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских аутора Србије, Теразије 26, Београд, доноси

РЕШЕЊЕ

  1. Усваја се захтев за издавање дозволе за обављање делатности колективног остваривања имовинских права аутора и носилаца ауторског права на филмским делима (кинематографским и телевизијским), који је поднела УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских аутора Србије, са седиштем у Београду, Теразије 26.
  2. Дозвола из става 1. овог решења издаје се за колективно остваривање следећих имовинских права аутора филмских дела и носилаца ауторског права на филмским делима: а) искључивог права да другоме забрани или дозволи реемитовање филмских дела; б) права на накнаду од реемитовања филмских дела; в) права на посебну накнаду од увоза односно продаје техничких уређаја и празних носача звука, слике и текста за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за умножавање филмских дела за личне, некомерцијалне потребе физичких лица.
  3. Дозвола из ст. 1. и 2. овог решења издаје се за период од пет година од дана издавања овог решења.
  4. Уписује се УФУС АФА заштита – Организација филмских аутора Србије, Теразије 26, Београд, у евиденцију организација за колективно остваривање ауторског и сродних права коју води Завод за интелектуалну својину.
  5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 990 број 021-2016/9834-05 У Београду, 29. децембра 2016. године

   

   

В.д. директора, Владимир Марић, с.р.

Објављено у Службеном гласнику РС број 112/2017. дана 15.12.2017. године