Dozvole i Tarifa

Dokumenta Zavoda za intelektualnu svojinu RS

Objavljeno u Službenom glasniku RS broj 010/2017. dana 14.02.2017. godine

Zavod za intelektualnu svojinu, na osnovu člana 31. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 44/14, 14/15, 54/15 i 96/15 – dr. zakon), člana 160. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11, 119/12 i 29/16 – US) i člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), postupajući po zahtevu broj 070-2016/8289 od 17. novembra 2016. godine, za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnog prava, čiji je podnosilac, UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije, Terazije 26, Beograd, donosi

REŠENJE

 1. Usvaja se zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava autora i nosilaca autorskog prava na filmskim delima (kinematografskim i televizijskim), koji je podnela UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije, sa sedištem u Beogradu, Terazije 26.
 2. Dozvola iz stava 1. ovog rešenja izdaje se za kolektivno ostvarivanje sledećih imovinskih prava autora filmskih dela i nosilaca autorskog prava na filmskim delima: a) isključivog prava da drugome zabrani ili dozvoli reemitovanje filmskih dela; b) prava na naknadu od reemitovanja filmskih dela; v) prava na posebnu naknadu od uvoza odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje filmskih dela za lične, nekomercijalne potrebe fizičkih lica.
 3. Dozvola iz st. 1. i 2. ovog rešenja izdaje se za period od pet godina od dana izdavanja ovog rešenja.
 4. Upisuje se UFUS AFA zaštita – Organizacija filmskih autora Srbije, Terazije 26, Beograd, u evidenciju organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava koju vodi Zavod za intelektualnu svojinu.
 5. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”. 990 broj 021-2016/9834-05 U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

 

V.d. direktora, Vladimir Marić, s.r.

Objavljeno u Službenom glasniku RS broj 112/2017. dana 15.12.2017. godine

Na osnovu člana 169 i člana 176 stav 1 Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016), Upravni odbor UFUS AFA ZAŠTITE – Organizacije filmskih autora Srbije, Beograd, Terazije 26, objavljuje

TARIFU NAKNADA za kablovsko reemitovanje filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji koje naplaćuje UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije

Član 1.

Ovom tarifom se utvrđuje:

 • visina naknada za prava kablovskog reemitovanja filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) koja kablovski operatori iskorišćavaju u vršenju svoje delatnosti (u daljem tekstu: korisnici), kao i
 • način određivanja visine ove naknade za kablovsko reemitovanje filmskih dela iz repertoara UFUS AFA ZAŠTITE (u daljem tekstu: repertoar).

Član 2.

Repertoar čine filmska dela:

 1. Domaćih autora i nosilaca prava, članova UFUS AFA ZAŠTITE, koji su ugovorom ustupili svoja prava UFUS AFA ZAŠTITI, na osnovu člana 153. Zakona o autorskom i srodnim pravima;
 2. Domaćih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava UFUS AFA ZAŠTITA štiti na osnovu člana 180. Zakona o autorskom i srodnim pravima;
 3. Stranih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava UFUS AFA ZAŠTITA štiti na osnovu člana 186. Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Član 3.

Naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela iz repertoara UFUS AFA ZAŠTITE iznosi 2,00% (dvaprocenta) na osnovicu navedenu u stavu 1. ovog člana. Ukoliko korisnik ne ostvaruje prihod, naknada iznosi 2,0% (dvaprocenta) od svih troškova (bez PDV-a) koje korisnik ima u vezi sa kablovskim reemitovanjem, bez obzira da li su plaćeni i bez umanjenja.

Član 4.

Najniži iznos naknade za iskorišćavanje predmeta zaštite sa repertoara UFUS AFA ZAŠTITE (u daljem tekstu: minimalna naknada) po pretplatniku iznosi 1,00% (jedanprocenat) od prosečne cene pretplate u pojedinačnoj ponudi za osnovni paket koju objavi nadležni organ. Iznos minimalne naknade potvrdjuje Upravni odbor UFUS AFA ZAŠTITE jedan put godišnje po objavljivanju zvaničnih podataka nadležnog organa.

Član 5.

Naknada za reemitovanje filmskih dela iz repertoara opisanog u članu 2. ove tarife ne može biti manja od minimalne naknade određene ovom Tarifom. U svim slučajevima kada je naknada obračunata primenom člana 3. Tarife manja od minimalne naknade određene ovom Tarifom primenjivaće se minimalna naknada.

Član 6.

Autorska naknada obračunata prema ovoj Tarifi uvećava se za iznos PDV u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Član 7.

Korisnici su, prema članu 187 Zakona o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, dužni da pribave dozvolu i zaključe ugovor sa UFUS AFA ZAŠTITOM o neisključivom ustupanju prava reemitovanja filmskih dela iz repertoara UFUS AFA ZAŠTITE. Korisnici koji kablovski reemituju filmska dela dužni su da:

 • do 5. u mesecu za prethodni mesec dostave UFUS AFA ZAŠTITI podatke o prihodima od pretplate definisanog u članu 3 stav 1 ove Tarife;
 • do 5. u mesecu za prethodni mesec dostave UFUS AFA ZAŠTITI popis kanala sa punim nazivom kanala i naznakom zemlje porekla, sa stanjem na poslednji dan u mesecu za koji se naknada plaća,
 • do u roku od 8 (osam) dana od prijema predračuna isplate u potpunosti na račun UFUS AFA ZAŠTITE autorsku naknadu za prethodni mesec.

UFUS AFA ZAŠTITA će primenjivati stimulativnu meru popusta od 10% (desetprocenata) prema korisnicima koji uredno izvršavaju svoje mesečne obaveze.

Član 8.

U slučaju trenutne nedostupnosti podataka o visini mesečne cene pretplate u pojedinačnoj ponudi za osnovni paket i broja pretplatnika, akontativna osnovica za obračun naknade za reemitovanje filmskih dela iz repertoara UFUS AFA ZAŠTITE čini prihod od pretplate koji se izračunava kao proizvod prosečne mesečne cene pretplate u pojedinačnoj ponudi za osnovni paket i broja pretplatnika koje je konkretni korisnik prijavio nadležnom organu. Ukoliko se podaci koje dostavi korisnik razlikuju od podataka koje objavi nadležni organ, UFUS AFA ZAŠTITA će po objavljivanju podataka od strane nadležnog organa izvršiti korekciju zaduženja korisnika.

Član 9.

Tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1.1.2018. godine.


Predsednik Upravnog odbora UFUS AFA ZAŠTITE, Zoran Simjanović, s.r.