Preporuke autorima i članovima prilikom zaključivanja ugovora sa producentima

Poštovani autori i članovi,

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije, u cilju ostvarivanja autorskog imovinskog prava preko organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, kao i ostvarivanja prava na potraživanje naknade za sva svoja dela, preporučuje, prilikom zaključivanja ugovora sa proizvođačem videograma (producentom), sledeće:

Organizacija savetuje i preporučuje autorima da kod odredaba predmetnog ugovora kojima se reguliše pitanje ustupanje autorskih imovinskih prava ne ustupe producentu prava na reemitovanje, odnosno kablovsko reemitovanje, to jest da, ako u predlogu ugovora postoji takva odredba, predlože producentu njeno brisanje. Dakle, u predmetnom ugovoru ne bi trebalo da bude predviđeno ustupanje ovih prava autora producentu. 

Takođe, u cilju zadržavanja imovinskih prava autora, Organizacija napominje autorima da ugovor može da sadrži i odredbu koja se odnosi na zadržavanje onih imovinskih prava autora koja se ostvaruju preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava.

Ukoliko u pogledu zadržavanja navedenih prava autor ne uspe da postigne sporazum sa producentom na način kako je to gore navedeno, Organizacija preporučuje da se ustupanje imovinskih prava ugovori na kraći vremenski period (godinu, dve, tri godine), kao i za teritoriju Republike Srbije. Posle isteka ugovorenog perioda autor može nesmetano da potražuje naknade za reemitovanje, odnosno kablovsko reemitovanje svojih dela.

U Beogradu,

20.10.2022. godine                                                                                         Pravna služba UFUS AFA ZAŠTITE

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije od 2016. godine obavlja delatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava na filmskim i televizijskim delima u zemlji i inostranstvu. Na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima RS i dozvole Zavoda za intelektualnu svojinu RS , UFUS AFA ZAŠTITA dobila je, u ime autora, pravo na naknadu od reemitovanja i kablovskog reemitovanja filmskih i televizijskih dela. Naplata autorskih tantijema vrši se od 2018. godine, kada su se stekli zakonski uslovi.

Podeli vesti

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Još vesti iz organizacije