Partneri

Bilateralni ugovori

Kolektivne organizacije, shodno ovlašćenjima, pravima i obavezama koje su im dodeljena kroz njihova nacionalna zakonodavstva, a shodno čl. 5. Bernske konvencije, uspostavljaju međusobnu saradnju u cilju zaštite imovinskih prava svojih članova, pravedne, pravične i blagovremene raspodele prikupljenih naknada od korišćenja njihovih autorskih dela na teritoriji na kojoj naknadu prikuplja druga kolektivna organizacija. UFUS AFA ZAŠTITA je, na osnovu dodeljenog Rešenja o obavljanju delatnosti i odredaba Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije, u 2018. godini zaključila bilateralne ugovore o medjusobnom zastupanju sa sledećim inostranim kolektivnim organizacijama (2):

  1. Republika Slovenija: AIPA, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana www.aipa.si (315/1 od 24.12.2018.),
  2. Republika Hrvatska: DHFR (Društvo hrvatskih filmskih redatelja), Boškovićeva 23, Zagreb http://dhfr.hr (321/1 od 31.12.2018.)

Krovne organizacije

Society of Audiovisual Authors

International Confederation of Societies of Authors and Composers

  • Medjunarodna konfederacija društva autora i kompozitora
  • Skraćeni naziv:CISAC
  • cisac.org/contact/us
  • cisac.org

Federation of European Film Directors